EndoScope


poziom_kolorjpg

W dniu 19.07.2018 spółka podpisała z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji umowy o dofinansowanie w formie grantu, dwóch projektów w ramach modułu 2 "Bon na patent" Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 1. Projekt pod nazwą "Endoskop giętki"  - Koszty kwalifikowane 59 457 pln ,wnioskowana  kwota dofinansowania 50 538 pln  2.Projekt pod nazwą "Układ do sterowania końcówką sondy medycznej, zwłaszcza sondy endoskopu oraz uchwyt endoskopu" - koszty kwalifikowane 24 196 pln ,wnioskowana kwota dofinansowania 19 115 pln.

O FIRMIE
Spółka powołana została w 2016 roku. Celem spółki jest podejmowanie działań służących zwiększeniu dostępności usług medycznych poprzez stworzenie innowacyjnego endoskopu giętkiego służącego do badań diagnostycznych i zabiegów przeprowadzanych przez naturalne otwory ciała. Cele realizowane będą poprzez :
- zdobycie środków na przeprowadzenie projektu endoskopu (cel finansowy)
- ochrona własności przemysłowej (cel prawny)
- stworzenie prototypu ( cel technologiczny)

- wypromowanie endoskopu ( cel marketingowy )

AKTUALNE ZAPYTANIA OFERTOWE: (aktualizacja 24.04.2019 )
Zapytania o cenę w celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności
W związku z  ubieganiem się o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji w ramach modułu 2 Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” – „Bon na patent” - nabór III , w celu rozeznania rynku zapraszam do złożenia oferty cenowej.  Dn. 07.05.2019 - Uprzejmie informujemy ,że przesunięto termin odpowiedzi na zapytanie dotyczące usług rzecznika patentowego do dnia 13.05.2019

  1. Przedmiotem zapytania jest usługa doradcza obejmująca ocenę  potencjału komercjalizacyjnego   kliknij-tutaj  

  2. Przedmiotem zamówienia  prowadzenie postepowania przed Europejskim Urzędem Patentowym kliknij-tutaj