W dniu 19.07.2018 spółka podpisała z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji umowy o dofinansowanie w formie grantu, dwóch projektów w ramach modułu 2 "Bon na patent" Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 1. Projekt pod nazwą "Endoskop giętki" - Koszty kwalifikowane 59 457 pln ,wnioskowana kwota dofinansowania 50 538 pln  2.Projekt pod nazwą "Układ do sterowania końcówką sondy medycznej, zwłaszcza sondy endoskopu oraz uchwyt endoskopu" - koszty kwalifikowane 24 196 pln ,wnioskowana kwota dofinansowania 19 115 pln. W dniu 26.04.2019 natomiast  spółka podpisała umowę o dofinansowanie w formie grantu projektu pod nazwą "Sonda wziernikowa endoskopu" - kwota kwalifikowana 49 514,00 , kwota dofinansowania - 42 086,00 . Projekty zostały przeprowadzone w wyniku czego spółka otrzymała ochronę patentową.